Kategorie

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) společnosti Betmarks s.r.o., IČ: 02960460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 225822, číslo účtu 704702/5500, upravují smluvní vztahy mezi společností Betmarks s.r.o. jako prodávajícím (dále jen prodávající) a kupujícím, týkající se dodávek níže uvedeného smluvního zboží.

1.2 Kupujícím může být jen fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, tedy při objednání bude uvedeno IČO.

 1.3 Dodávky dále uvedeného smluvního zboží budou realizovány na základě objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím a těchto Podmínek. Kupující je povinen posílat objednávky zboží prodávajícímu písemně e-mailem.

1.4 Podmínky jsou pro kupujícího závazné od okamžiku, kdy s nimi byl prodávajícím seznámen. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, resp. rámcové kupní smlouvy.

1.5 Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce či na svoje obchodní podmínky, či na ústní dohody a podobně, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena.

2. Smluvní zboží

Zbožím ve smyslu těchto Podmínek se rozumí reklamní předměty a textil s potiskem, případně další zboží, se kterým prodávající obchoduje.

3. Minimální hodnota objednávky

3.1 Minimální hodnota objednávky zboží činí 2 500 Kč v cenách bez DPH. Menší objednávka bude dodána s přirážkou 400,- Kč.

Tato podmínka se vztahuje dále na všechny objednávky, která mají charakter - více položek po málo kusech.

3.2 Objednávky pod minimální hodnotou 2.500 Kč a dále objednávky, která mají charakter "více položek po málo kusech", a dále objednávky bez bez IČO mohou být prodávajícím odmítnuty.

3.3. Pro propisovací tužky, plastové zapalovače a další drobné předměty do 10 Kč/ks je minimální objednací množství 100 ks / druh a barvu (ev. násobky balení). Pro předměty do 20 Kč/ks je minimální objednací množství 50 ks / druh a barvu (ev. násobky balení). Pro předměty do 30 Kč/ks je minimální objednací množství 30 ks / druh a barvu (ev. násobky balení). Pro předměty do 50 Kč/ks je minimální objednací množství 20 ks / druh a barvu (ev. násobky balení). Deštníky a hrnky jsou dodávány v násobcích po 12 ks (některé po 25) podle informace dodavatele.

4. Kupní cena, dodací podmínky

4.1 E-shop obsahuje prodejní cenu bez DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné a potisk. E-shop si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

4.2 Dopravné hradí kupující. Nejvýhodnější způsob dopravy určí prodávající.

4.3 Cena nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné nebude účtováno u zakázek nad 5.000,- Kč (bez DPH), jinak bude balné účtováno paušální částkou 40,-Kč/karton. Na zboží posílané jménem kupujícího třetí osobě je balné 150 Kč/karton.

4.4 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Tímto okamžikem je také dodávka zboží prodávajícím kupujícímu splněna.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

4.6 Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z dohodnutého množství. Stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

5. Platební podmínky

5.1 Kupní cenu a případné dopravné a balné či další náklady platí kupující při předání zboží nebo podle dohody s prodávajícím na jeho účet na základě faktury prodávajícího. V případě platby na účet prodávajícího na základě faktury, činí splatnost faktury 14 dní od jejího vystavení prodávajícím. Platební závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.2 Objednávky do hodnoty 5.000 Kč jsou posílány na dobírku, popřípadě platbou předem. Platby v hotovosti nebo platebními kartami nepřijímáme.

6. Sankce

6.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včas nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je omezena částkou odpovídající maximálně třiceti dnům prodlení.

6.3 V případě dodávky zboží s vadami zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vadného zboží maximálně však 2.000,-- Kč.

7. Reklamace

7.1 Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 8 dnů od převzetí zboží, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, nebo požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné může kupující pouze v souladu se zákonem a zároveň, pokud vadné zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (např. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.

7.2 Reklamace bude vyřešena podle možností prodávajícího do 30 dní od obdržení reklamace.

7.3 Prodávající má právo dodat zboží v množství +/-5% od objednaného množství a toto nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno a hrazeno bude skutečně dodané množství zboží.

7.4 Kvalita potisku a věrnost barev je závislá na použité technologii. Prodávající má právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie.

7.5 Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:

(i)    Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět; 
(ii)    Kupující Vady sám způsobil, resp. jich způsobili osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
(iii)    Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.

7.6    Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží. 

8. Dodací lhůta

8.1 Dodací lhůta je datum uvedené v potvrzené objednávce. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v případě, že nejpozději v den potvrzení objednávky nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk (viz bod 8). V takovém případě prodávající ani neodpovídá kupujícímu za případné škody. Pokud kupující nepředá včas prodávajícímu řádné podklady pro tisk, je prodávající oprávněn odstoupit od případně již uzavřené kupní smlouvy na předmětné zboží, které má být potištěno.

8.2 Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu a pod.) Prodávající je povinen v takovém případě kupujícího o takové skutečnosti informovat a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu, a to i o dobu delší než trvají okolnosti vyšší moci, nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za případnou škodu vzniklou kupujícímu.

9. Potisk

9.1 Požaduje-li kupující i potisk zboží, je povinen společně s objednávkou zboží předat prodávajícímu i objednávku potisku a podklady pro tisk a to v digitální podobě ve formátu *.cdr, nebo *.ai nebo *.eps (ve křivkách, bez bitmap, obrysy převedeny na objekt) a v příloze zřetelně a jednoznačně popíše barvy a umístění potisku na zboží.

9.2 Dodání podkladů pro tisk je možné i v jiné formě, za jejich zpracování do použitelné formy je pak kupující povinen uhradit prodávajícímu 600,- Kč/hodinu grafického zpracování.

9.3 Grafické náhledy potisku je účtovány takto:

1 předmět – 190,00 Kč

2-3 předměty – 350,00 Kč

4-6 předmětů – 590,00 Kč

7-9 předmětů – 890,00 Kč

10 a více – individuální cena

každá další úprava korektury – 100,00 Kč/předmět

10. Poskytování vzorků

Vzorky jsou klientovi zapůjčovány bezplatně, pokud je katalogová hodnota vzorku vyšší než 150 Kč a pokud zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu a v originálních a nepoškozených obalech, jinak je účtováno. Dopravné je účtováno vždy a je nevratné i v případě, že se vzorek vrací. Dále jsou nevratné vzorky kalendářů, diářů a triček.

11. Jiná ustanovení

11.1 Fotografie zboží v katalogu a na webu mají informativní charakter. Barvy a provedení zboží se mohou lišit od fotografií a měnit se v jednotlivých dodávkách.

11.2 Tyto Podmínky se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.

11.3 Kupující dává souhlas prodávajícímu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Tento souhlas může být kupujícím prostřednictvím odpovědního e-mailu odvolán.

12. Platnost

12.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 6/5/2014